DJEČJI VRTIĆ
MLADOST VOĐINCI
BRAĆE RADIĆA 63.
VOĐINCI

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU
RADA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI

Na temelju čl. 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97, 107/97 i 94/13), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97), te čl. 20 i 21. Statuta Dječjeg vrtića Mladost Vođinci, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mladost Vođinci, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Vođinci, sjednica 28.08.2014. KLASA:_023-01/14-01711 URBROJ:2188/14-14-04, na svojoj sjednici održanoj 23.09. 2014. g. donijelo je

P R A V I L N I K
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU
RADA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Dječjeg vrtića Mladost Vođinci (u daljnjem tekstu: Vrtić), pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo Vrtića, organizacija rada, uvjeti i način rada, radno vrijeme, potreban broj, zadaće, odgovarajuća stručna sprema pojedinih radnika/ca, upis djece, ostvarivanje prava i obveza djece i roditelja, te druga pitanja značajna za ustrojstvo, djelokrug i način rada Vrtića.
Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog roda.

Članak 2.

Predškolska ustanova Dječji vrtić Mladost Vođinci samostalna je u obavljanju zadaća iz svog djelokruga rada, a ustrojava se i organizira rad na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonu o ustanovama, Državnim pedagoškim standardom (NN broj. 63/2008 i 90/2010.), programske orijentacije, programa mjera zdravstvene zaštite i normativa prehrane djece, Statuta, Godišnjega plana i programa rada Vrtića i ostalih zakonskih odrednica.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

1.Ustrojstvo

Članak 3.

Predškolska ustanova Vrtić ustrojava se kao samostalna i jedinstvena organizacija za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrbi o djeci predškolske dobi.
U Vrtiću se ostvaruju programi: odgoja, njege, obrazovanja, zdravstvene zaštite djece, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, programi predškole,programi ranog učenja stranih jezika, programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, stručno – pedagoški poslovi, administrativno-stručni poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i drugi.
Ustrojstvo Vrtića temelji se na stručnom, odgovornom, efikasnom, djelotvornom i pravovremenom ostvarivanju programa rada, odnosno zadaća Vrtića.

Članak 4.

Upravno vijeće i ravnatelj Vrtića odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada vrtića te ukupne zadaće Vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog ustrojstva.

Članak 5.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića, skupine istovrsnih i sličnih poslova razvrstavaju se na:
• vođenje poslovanja Vrtića,
• poslovi unapređenja pedagoškog i stručnog rada,
• poslovi odgoja i obrazovanja,
• upravno-pravne i administrativne poslove,
• financijsko- računovodstvene poslove,
• poslovi prehrane djece,
• poslovi održavanja čistoće,
• poslovi tehničkog održavanja i poslovi prijevoza

Članak 6.

Poslovi vođenja poslovanja Vrtića sadrže: ustrojavanje Vrtića, vođenje rada i poslovanja, planiranje i programiranje, praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada, suradnju s državnim, županijskim, gradskim, tijelima i stručnim djelatnicima, te druge poslove u svezi s vođenjem poslovanja Vrtića.

Članak 7.

Poslovi unapređenja pedagoškog i stručnog rada sadrže: skrb za razvijanje individualnih sposobnosti djece, organiziranje rada s nadarenom djecom, pružanje pomoći djeci koja imaju poteškoće u razvoju, rad na društvenoj zaštiti djece, stručno usavršavanje stručno-odgojnih radnika, skrb oko socijalno zapuštene djece, savjetovanje s roditeljima i stručnim organima, vođenje pedagoške i zdravstvene dokumentacije.

Članak 8.

Poslovi odgoja i obrazovanja predškolskog odgoja sadrže: neposredan rad s djecom, izvedba programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, programa predškole, programa ranog učenja stranih jezika, programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, stručno usavršavanje, suradnju s roditeljima, planiranje i valorizaciju, vođenje pedagoške dokumentacije, poslove stručnih suradnika te ostale poslove utvrđene Godišnjim planom i programom.

Članak 9.

Upravno-pravni i administrativni poslovi sadrže: primjenu zakona i propisa donesenih na temelju zakona, vođenje postupka u poslovima s javnim ovlastima prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, izradu pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka i drugih akata, poslove u svezi radnih odnosa, pružanje stručne pomoći u poslovima vezanim za radne odnose, obavljanje općih pravnih poslova tj. sastavljanje ugovora koje Vrtić sklapa, brigu o statusno pravnim pitanjima, provedbu natječaja i oglasa, vođenje dokumentacije i evidencija, zaprimanje i otpremanje pošte, urudžbiranje, suradnju s državnim, županijskim, gradskim tijelima i radnicima i ostale pravne poslove u svezi s djelatnošću Vrtića.

Članak 10.

Financijsko-računovodstveni poslovi sadrže: financijske, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, obračun i isplatu plaće, uplate i isplate gotovine putem virmana i čekova, evidenciju iz plaća i naknada, izradu financijskih izvješća, izradu financijskog plana, kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, poslove planiranja, arhivu i druge poslove utvrđene propisima o računovodstvenom poslovanju.

Članak 11.

Poslovi prehrane djece obuhvaćaju: organiziranje i nabavku prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala.

Članak 12.

Poslovi održavanja čistoće obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih površina, namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja prostora i objekata Vrtića, pranje i glačanje rublja.
Članak 13.

Poslovi tehničkog održavanja i poslovi prijevoza sadrže: čuvanje i održavanje objekata Vrtića i drugih prostora, održavanje električnih, vodovodnih i plinskih instalacija i opreme, gromobrana, održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša) i objekata, manje popravke i druge poslove održavanja i čuvanja objekata Vrtića i njegovog prostora, nabava,dostava i prijevoz hrane, opreme i drugih stvari.

Članak 14.

Svi dijelovi procesa rada u Vrtiću imaju osnovnu zadaću da osiguraju najpovoljnije uvjete za ostvarivanje programa njege, odgoja, obrazovanja, zaštite i skrbi o djeci, odnosno uvjete za unapređivanje rada i ostvarivanje ukupne zadaće Vrtića. Za unapređivanje programa njege, odgoja i zaštite djece posebno su odgovorni: ravnatelj i odgojitelji.

Članak 15.

Radi unapređenja i ostvarivanja svoje ukupne funkcije i zadaća, Vrtić sudjeluje u kulturnim i drugim društvenim i javnim aktivnostima, te surađuje radi realizacije programa s drugim organizacijama, udrugama, Osnivačem i ostalima koji imaju programske obveze prema djeci i obitelji.

Članak 16.

Stručno-administrativni poslovi, financijsko-knjigovodstveni i pomoćno-tehnički poslovi ostvaruju se u skladu s odgovarajućim propisima, ovim Pravilnikom, Statutom, Godišnjim planom i programom rada, te drugim općim aktima Vrtića.

2. Način rada
Članak 17.

Programi odgoja, obrazovanja, skrbi i njege djece ostvaruju se u vrtićkim odgojnim skupinama, koje se ustrojavaju prema potrebama i dobi djece. Broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se u skladu sa općim programskim usmjerenjem, Državnim pedagoškim standardima i propisima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

3. Radno vrijeme
Članak 18.

Vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna, tj. 40 satnog radnog tjedna. Radno vrijeme Vrtića započinje u 6 sati, a završava u 16 sati, može biti poludnevni ili cjelodnevni program.
Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno radno vrijeme s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima, utvrđuje se u skladu s Godišnjim planom i programom rada. Normativi neposrednog rada odgojiteljima u skupini utvrđuju se sukladno općem programskom usmjerenju i aktima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

4.Upisi
Članak 19.

Pravo na ostvarivanje programa odgoja, obrazovanja i njege imaju djeca od navršene dvije godine života pa do polaska u osnovnu školu, a prema Kriteriju za upis djece u Dječji vrtić Mladost Vođinci, Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječji vrtić Mladost Vođinci,o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece , Odluku donosi Upravno vijeće Vrtića.

Članak 20.

Postupak i način provođenja upisa djece provodi se prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mladost Vođinci.
Prije upisa djeteta obvezno je utvrđivanje zdravstvenog stanja djeteta.

Članak 21.

Prijam djece u Dječji vrtić obavlja Komisija za prijam djece.
Kod upisa djece Komisija iz prethodnog stavka ovoga članka prikuplja podatke o socijalnim, zdravstvenim i drugim prilikama djeteta i njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja djeteta i popunjavanje evidencijskog lista i druge evidencije i dokumentacije koju ustrojava i vodi Vrtić.

5. Prava i obveze djece i roditelja
Članak 22.

Djeca imaju pravo na ostvarivanje programa odgoja i obrazovanja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Preuzete obveze u svezi s ostvarivanjem programa i participacije u cijeni programa roditelji i staratelji su dužni uredno izvršavati.
Međusobna prava i obveze između Vrtića i roditelja ili staratelja djece uređena su ugovorom.

III. RADNICI VRTIĆA

1. Stručni radnici
Članak 23.

Program odgoja i obrazovanja obavljaju odgojitelji koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Članak 24.

Odgojno-obrazovni radnici u redovitom programu u Vrtiću,osim općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova:

Odgojitelj: osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Članak 25.

Odgojitelji koji ostvaruju program predškole, osim općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.

Članak 26.

Odgojno-obrazovni radnici ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta i maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Članak 27.

Odgojno-obrazovni radnici kojima se tijekom radnog staža u Vrtiću bitno naruši psihofizičko stanje do te mjere da bitno smanjuje njegovu radnu sposobnost upućuju se na liječnički pregled.
Odluku o upućivanju na liječnički pregled donosi Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja.
Odgojno-obrazovnim radnicima koji odbiju izvršiti odluku iz stavka 2. ovog članka prestaje radni odnos u Vrtiću izvanrednim otkazom ugovora o radu.

Članak 28.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su stručno se usavršavati sukladno Zakonu i aktu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 29.

Odgojno-obrazovni radnici mogu, dok su u radnom odnosu, napredovati u struci i stjecati zvanja mentora i savjetnika.
Postupak, način i uvjete za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 30.

Odgojno-obrazovni radnik koji se prvi puta zapošljava kao odgojitelj, odnosno stručni suradnik u Vrtiću zasniva radni odnos kao pripravnik.
Pripravnički staž traje godinu dana.
Nakon obavljenoga pripravničkog staža pripravnik polaže stručni ispit.
Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godinu dana od dana kada mu je istakao pripravnički staž, prestaje radni odnos u Vrtiću.
Rok iz stavka 4. ovoga članka ne teče za vrijeme rodiljnog dopusta, privremene nesposobnosti za rad i vojne službe.
Odgojitelj i stručni suradnik bez radnog iskustva može obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit i bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).
Način i uvjete polaganja stručnog ispita, kao i program pripravničkog staža propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

2. Ostali radnici
Članak 31.

Ostali radnici u Vrtiću su kuhar, spremač.
Radnici iz stavka 1. ovoga članka, osim općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću stručnu spremu koju propisuje Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

3. Zasnivanje radnog odnosa
Članak 32.

Na temelju Državnih pedagoških standarda i Godišnjeg plana i programa rada ravnatelj utvrđuje potreban broj izvršitelja u Vrtiću, uz pribavljenu suglasnost Osnivača.
Na temelju utvrđenih potreba, Upravno vijeće donosi odluku o raspisivanju natječaja radi zapošljavanja radnika.
Prilikom donošenja odluke o potrebnom broju izvršitelja utvrđuje se i potreban stupanj stručne spreme i kvalifikacije koje radnik mora ispunjavati na osnovi utvrđenih uvjeta u ovom Pravilniku i Zakonu.
Članak 33.

Radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
Odluku o objavi natječaja donosi Upravno vijeće.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:
– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju
javnog natječaja, ali ne dulje od 60 dana.
– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.
Ako se na raspisani natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz č1anka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
S osobom iz stavka 6. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.

4. Popis i opis radnih mjesta
Članak 34.

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI VOĐENJA POSLOVANJA VRTIĆA
Naziv radnog mjesta RAVNATELJ
Posebni uvjeti • ispunjeni propisani uvjeti za obavljanje poslova odgojitelja i stručnog suradnika
• najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
• da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Broj izvršitelja 1-pola radnog vremena
OPIS POSLOVA • zastupa i predstavlja Vrtić pred drugim organima i ustanovama
• vodi poslovanje, organizira i usklađuje proces rada Vrtića i koordinira rad
• odgovoran je za zakonitost rada Vrtića (donošenje općih akata, odluka, rješenja i zaključaka)
• odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje Vrtića
• odgovoran je za realizaciju i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću
• predlaže poslovnu politiku Vrtića i mjere za njeno provođenje
• rukovodi Odgojiteljskim vijećem
• izdaje naloge radnicima za izvršenje određenih zadataka ili poslova u skladu s aktima Vrtića
• predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa, sklapa ugovore o radu i predlaže Upravnom vijeću prestanak radnog odnosa
• odlučuje o raspoređivanju radnika na radno mjesto,
• odlučuje o pravima i obvezama iz rada i u svezi s radom
• osigurava uvjete za rad Upravnog vijeća
• sudjeluje u pripremi sjednica i radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja
• surađuje sa osnivačem Vrtića, županijskim uredom nadležnim za obrazovanje, ministarstvom nadležnim za obrazovanje, i sporta, drugim predškolskim ustanovama i institucijama sa kojima Vrtić ima poslovnu suradnju, te s roditeljima
• izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća
• sa stručnim timom planira i programira rad Vrtića
• s nalazima pojedinih inspekcija dužan je upoznati Upravno vijeće i Osnivača
• vodi brigu o stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih i drugih radnika
• sudjeluje u organiziranju drugih posebnih programa za djecu
• analizira poslovanje Vrtića, periodični i zaključni račun
• stavlja zabranu na nezakonite akte i odluke
• odgovoran je za obavljanje i izvršavanje poslova i zadaća sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Vrtića
• obavlja i druge poslove u svezi poslovanja Vrtića utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Članak 35.

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI ODGOJA I OBRAZOVANJA
Naziv radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA
Posebni uvjeti • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
• položen stručni ispit
• zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
• da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Broj izvršitelja 1
1 – pola radnog vremena
OPIS POSLOVA • planira i programira rad prema propisima nadležnog ministra
• utvrđuje razvojne potrebe djece u starosti od 2 godine do polaska u školu i organizira aktivnosti za njihovo zadovoljavanje
• priprema i realizira sakupljanje djece, zajedničke aktivnosti, radne aktivnosti u prijepodnevnom i poslijepodnevnom radu s djecom
• redovno prikuplja, priprema i izrađuje sredstva i potrebiti materijal za odgojno – obrazovni rad
• brine o ispravnosti inventara, održavanju postojećeg didaktičkog materijala i igračaka i informatičke opreme i svih ostalih sredstava koja koristi u radu
• vodi pedagošku dokumentaciju prema propisima nadležnog ministra
• vrši svakodnevno trijažu, toaletu i kontrolu dj
• sistematski provodi pedagoško osmišljavanje prostora u kojem borave djeca, vodeći brigu o sigurnosnim, estetskim, higijensko-zdravstvenim i pedagoškim zahtjevima
• izvodi individualni rad s djecom i rad u manjim skupinama
• vodi brigu o pravilnom izmjenjivanju aktivnosti u toku dana
• organizira i provodi aktivnosti vezane uz značajne datume iz života okoline (interne i javne svečanosti, radosni doživljaji, dječji rođendani, kazališne predstave, izložbe dječjih radova, poludnevni i cjelodnevni izleti i dr.)
• sudjeluje u provođenju sportskih i sl. aktivnosti izvan Vrtića
• surađuje s roditeljima u različitim oblicima (roditeljski sastanci, radionice za roditelje, individualne konzultacije, zajedničko druženje djece i odraslih, informativni razgovori, uređivanje informativnih panoa i plakata i sl.)
• kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju putem individualnih i kolektivnih oblika usavršavanja, a na temelju Godišnjeg plana usavršavanja Vrtića, te nadležnih tijela Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – sudjeluje na savjetovanjima, seminarima i stručnim vijećima za odgojitelje
• stalno prati stručnu literaturu i periodiku, vodi evidenciju i stečeno znanje primjenjuje u radu
• surađuje s članovima stručnog tima radi rješavanja uočenih problema u odgojnoj skupini, te na unapređivanju odgojno obrazovnog programa
• surađuje s pomoćnim i tehničkim osobljem u svrhu stvaranja optimalnih uvjeta za zadovoljavanje razvojnih potreba djece
• u izvođenju odgojno-obrazovnog procesa surađuje sa drugim ustanovama, institucijama, društvima i sl. u užoj i široj lokalnoj zajednici
• provodi druge oblike rada (predškola, tjelesne, likovne, dramske i glazbene igraonice i radionice)
• -odgojitelj mentor organizira i prati uvođenje pripravnika u samostalni odgojno – obrazovni rad
• pomaže studentima u izvođenje studentske prakse,
• odgovoran je za obavljanje i izvršavanje poslova i zadaća u okviru opisa svojeg radnog mjesta
• radi i druge poslove po odluci organa upravljanja i ravnatelja/ice.

Članak 36.

U procesu obavljanja pomoćno- tehničkih poslova obavljaju se ove skupine poslova:
1. poslovi prehrane djece
a) poslovi organiziranja prehrane
b) poslovi kuhanja i dovršavanja jela
c) ostali pomoćni poslovi u procesu prehrane
2. poslovi održavanja čistoće
a) poslovi pranja i glačanja rublja
c) poslovi održavanja čistoće u objektima i okolišu
3. poslovi tehničkog održavanja i poslovi prijevoza
a) poslovi nabave i prijevoza živežnih namirnica
b) poslovi održavanja objekata i opreme, vanjskih površina i sprava za igru djece.

Članak 37.

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI PREHRANE DJECE
Naziv radnog mjesta KUHAR/ICA
Posebni uvjeti • SSS, kuhar
• najmanje godinu dana radnog iskustva u struci
• zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje posla
• da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Broj izvršitelja 1-pola radnog vremena
OPIS POSLOVA • sudjeluje u svim glavnim fazama kuhanja
• vodi brigu o provođenju i poštivanju utvrđenih normativa
• sudjeluje pri raspoređivanju hrane po skupinama
• pere i dezinficira osnovna i pomoćna sredstva za rad u kuhinji
• svakodnevno sudjeluje u uređenju i čišćenju kuhinje nakon pripremanja obroka
• pomaže pri uređivanju skladišnih prostora
• odgovoran je za obavljanje i izvršavanje poslova i zadaća u okviru opisa svojeg radnog mjesta
• obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice

Članak 38.

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI ODRŽAVANJA ČISTOĆE
Naziv radnog mjesta SPREMAČ/ICA
Posebni uvjeti • NKV- osnovna škola
• najmanje jedna godina radnog iskustva
• zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
• da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Broj izvršitelja 1-pola radnog vremena
OPIS POSLOVA • svakodnevno obavlja poslove čišćenja i održavanja higijene u unutrašnjem i vanjskom prostoru
• brine o čistoći i svakodnevnoj dezinfekciji namještaja u prostorima u kojima borave djeca
• održava i čistoću ostalog namještaja
• svakodnevno pere i dezinficira sanitarne čvorove u svim prostorima Vrtića
• vrši dezinfekciju i pranje igračaka
• svakodnevno čisti sve unutarnje podne površine Vrtića
• svakodnevno čisti okoliš Vrtića (igrališta, dvorišta, stepeništa, terasa, ulazi i dr.)
• redovito pere vrata i prozore
• presvlači posteljinu u odgojnoj skupini po potrebi
• redovito čisti prostor za otpad
• dezinficira kante za otpad
• svakodnevno postavlja i rasprema ležaljke za dnevni odmor djece
• čisti putove od snježnih padavina
• svakodnevno nakon završetka rada zaključava sve ulaze u zgradi
• odgovoran je za obavljanje i izvršavanje poslova i zadaća u okviru opisa svojeg radnog mjesta
• obavlja i druge poslove prema nalogu ravnatelja/ice.

IV. STRUKTURA KADROVA I UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Članak 39.

Cjelokupnost poslova i zadaća u odnosu na školsku i stručnu spremu što je imaju pojedini radnici na njihovo obavljanje daje kadrovsku strukturu unutar Vrtića.

Članak 40.

Za obavljanje svake pojedine skupine poslova i radnih zadataka po pojedinim dijelovima procesa rada unutar Vrtića utvrđuje se kao uvjet stručna sprema radnika u dječjem vrtiću.
Članak 41.

Radno iskustvo kao uvjet za obavljanje određenih poslova i zadataka utvrđenih ovim Pravilnikom, predstavlja iskustvo stečeno na istim i sličnim poslovima poslije stjecanja stručne spreme.
Članak 42.

Svaki radnik koji zasniva radni odnos mora prethodno utvrditi opću i posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i zadataka na koje se raspoređuje, u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radnim odnosima Vrtića.

Članak 43.

Skupine poslova i radnih zadataka na koje se raspoređuju pojedini radnici nakon zasnivanja radnog odnosa, obavljaju se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Članak 44.

Ispunjavanje pojedinih uvjeta za obavljanje poslova, odnosno radnih zadaća dokazuje se ispravama, dokumentima.
Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinih uvjeta za obavljanje poslova, odnosno zadaća moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici.

V. PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE

Članak 45.

U Vrtiću se obavljaju poslovi i radni zadaci na temelju Godišnjeg plana i programa rada. Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se nositelji, mjesto, vrijeme i način ostvarivanja programa njege, odgoja, naobrazbe i zaštite djece.

Članak 46.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se broj radnika za izvršavanje navedenog Programa.
Godišnji plan i program rada donosi se u skladu sa Statutom, a usvaja ga Upravno vijeće Vrtića.

VI. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA

Članak 47.

U obavljanju svojih zadaća radnici imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o radu, Zakonom o ustanovama, te ostalim zakonima, drugim propisima i općim aktima Vrtića.

Članak 48.

Radnici Vrtića dužni su stručno, djelotvorno, odgovorno, pravovremeno i savjesno izvršavati svoje poslove i zadatke.
Tijekom rada radnici su se dužni pridržavati Godišnjeg plana i programa rada, te ostalih planova Vrtića, te poštovati radnu disciplinu.

Članak 49.

U obavljanju svojih obveza radnici Vrtića dužni su međusobno surađivati, razmjenjivati iskustva i mišljenja, posebno kada se radi realizaciji programa sigurnosti, njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece, te na drugim poslovima vezanim za ostvarivanje ukupnih zadataka Vrtića.
Radnici Vrtića dužni su prisustvovati stručnim skupovima i međusobno se stručno informirati o novim postignućima i metodama u radu.

Članak 50.

Odgojno-obrazovni radnici dužni su surađivati s roditeljima, odnosno starateljima djece i društvenom sredinom.

VII. ODNOS PREMA RODITELJIMA DJECE

Članak 51.

Vrtić treba osigurati roditeljima pravovremeno i kontinuirano pružanje informacija o ostvarivanju programa rada Vrtića, te im davati stručna objašnjenja, informacije i naputke ili drugu stručnu pomoć za postizanje boljih rezultata u njezi, odgoju, obrazovanju i zaštiti djece.

Članak 52.

Roditeljima se osigurava uvid u dokumentaciju Vrtića (jelovnici, rezultati antropometrijskih mjerenja i sl.), osim dokumentacije koja zahtjeva tajnost podataka.

Članak 53.

Vrtić je dužan izvješćivati roditelje i javnost o svom radu i zadaćama koje ostvaruje. Podatke i obavijesti daju ovlaštene osobe Vrtića.
O podacima koji su poslovna tajna Vrtića, podatke ovlaštenim osobama i organima priopćava ravnatelj, odnosno po njemu ovlaštena osoba.

Članak 54.

Roditelji imaju pravo podnošenja predstavki i žalbi na odluke organa Vrtića, kada smatraju da su uskraćeni u svom pravu.
Prigovori se podnose Upravnom vijeću Vrtića.

VIII. ODNOS PREMA DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA

Članak 55.

S Osnivačem, državnim organima, društvenim institucijama, udrugama i sličnim institucijama surađuje ravnatelj ili po njemu ovlaštena osoba.
U suradnji s drugim organima i organizacijama ravnatelj zastupa i predstavlja Vrtić.

Članak 56.

Zastupanje i predstavljanje Vrtića vrši ravnatelj, a u skladu sa Statutom Vrtića.

IX. PRIJELAZNE IZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Tablica “Popis broja izvršitelja” koja se nalazi na kraju, sastavni je dio Pravilnika.

Članak 58.

Ovaj Pravilnik donosi Upravno vijeće Vrtića uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Vođinci.
Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada od 03.04.2009. godine kao i sve njegove dopune i izmjene.

Vođinci,23.09.2014.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Pavao Kordić

POPIS BROJA IZVRŠITELJA PO PRAVILNIKU O UNUTARNJEM
USTROJSTVU I NAČINU RADA

RB
NAZIV RADNOG MJESTA
BROJ IZVRŠTELJA STRUČNA SPREMA

1.
RAVNATELJ / ICA
1- pola radnog vremena
VŠS ili VSS

6.
ODGOJITELJ / ICA
1
1-pola radnog vremena
VŠS

11.
KUHAR / ICA
1- pola radnog vremena
SSS

14.
SPREMAČ / ICA
1-pola radnog vremena
NKV

UKUPNO:
3

Skip to content