Temeljem čl. 24.,25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mladost Vođinci je na svojoj 43. sjednici održanoj dana 16.05.2023. godine, donijelo

ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Mladost Vođinci na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti su:
– osnovna škola

Kandidati uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu:
1. životopis
3. zamolbu
4. dokaz o završenom obrazovanju
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st.2. (ne starije od 30 dana) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
6.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st.4. (ne starije od 30 dana) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
7.potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne starije od 30 dana) sukladno čl. 25. st.10.
Pored navedenih uvjeta kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje radnog mjesta
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19). poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
Za radno mjesto se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se s naznakom “Za natječaj – spremač/ica”.
________________________________________

Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić Mladost Vođinci
________________________________________
Kontakt:
• osobni dolazak: Braće Radića 63, Vođinci
• pisana zamolba: Dječji vrtić Mladost Vođinci Braće Radića 63, 32283 Vođinci

Categories: Natječaji

Skip to content