NATJEČAJ

za radno mjesto Odgojitelj/ica

– 1 izvršitelj/ica, rad na određeno vrijeme- 20 sati tjedno

UVJETI:   

Prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića s naznakom „Za natječaj“ u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ te mrežnim stranicama Dječjeg vrtića.

Natječaj je otvoren od 13.02.2020. – 21.02.2020.

Prijavi treba priložiti:

životopis vlastoručno potpisan,

dokaz o hrvatskom državljanstvu,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci

uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci

– Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

– Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

– Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta  dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OST

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić  Mladost  Vođinci, Vođinci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ MLADOST VOĐINCI

Kontakt

pismena zamolba: DJEČJI VRTIĆ MLADOST VOĐINCI, BRAĆE RADIĆA 63 , 32 283 VOĐINCI

 

Categories: Natječaji

Skip to content