Temeljem članka 24.25.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), članka 50.Statuta Dječjeg vrtića Mladost Vođinci, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mladost Vođinci 20.09.2022.godine na 39. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelja/ica.

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA      

1 – izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme na godinu dana                                                 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
Kandidati uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu:
– životopis
– zamolbu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st.2. (ne starije od 30 dana) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st.4. (ne starije od 30 dana) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
– potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne starije od 30 dana) sukladno čl. 25. st.10.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19). poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
Za radno mjesto se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se s naznakom “Za natječaj – odgojitelj/ica”.

Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić Mladost Vođinci

Kontakt:

  • osobni dolazak: Braće Radića 63, Vođinci
  • pisana zamolba: Dječji vrtić Mladost Vođinci Braće Radića 63, 32283 Vođinci
Categories: Natječaji

Skip to content