Temeljem članka 24.25.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ) Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), članka 87.Statuta Dječjeg vrtića Mladost Vođinci, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mladost Vođinci 19.03.2024.godine na 1. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelja/ica.

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA      

2 – izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme                                               

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22)
Kandidati za natječaj prilažu sljedeće dokumente:
– životopis
– zamolbu (vlastoručno potpisanu)
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st.2. (ne starije od 1 mjeseca) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st.4. (ne starije od 1 mjeseca) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
– potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne starije od 1 mjeseca) sukladno čl. 25. st.10.

Pored navedenih uvjeta kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19). poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
Za radno mjesto se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se s naznakom “Za natječaj – odgojitelj/ica” u zatvorenoj omotnici.

Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić Mladost Vođinci

Kontakt:

  • osobni dolazak: Dječji vrtić Mladost Vođinci, Braće Radića 63, 32 283 Vođinci
  • pisana zamolba: Dječji vrtić Mladost Vođinci, Braće Radića 63, 32 283 Vođinci
Categories: Natječaji

Skip to content