Radno mjesto

 VOĐINCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA


 2


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 14.9.2018.


 22.9.2018.


 

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 1 godinu


NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA  – na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica

Uvjeti za radno mjesto  su: članak 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članak 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

Uz prijavu treba priložiti:
Životopis
Presliku dokaza o stručnoj spremi
Elektronički zapis od HZMO
Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupsk za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starije od objave ovog natječajaPresliku domovnice.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prednosti.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  natječaja dostaviti u roku na adresu:
Dječji vrtić Mladost Vođinci,Braće Radića 63.  32 283 Vođinci
Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni   u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje,  mrežnim stranicama i oglasnoj  ploči Dječjeg vrtića Mladost Vođinci, dana 14.09.2018. godine.


 

Poslodavac

 Dječji vrtić Mladost Vođinci


 pismena zamolba: 32283 VOĐINCI, BRAĆE RADIĆA 63